Aquesta és una revisió antiga del document


Subscripció

Tan sols has de clicar a “entra” [dalt a la dreta], després a Registra'm i introduir les dades que et demana [nom, e-mail].

Un cop hagis entrat amb el teu nom i contrasenya veuràs que al peu de cada pàgina hi ha l'opció de subscriure’t.

També veuràs que tens l’opció de fer comentaris o altres aportacions.

Subscriure’t no et generarà cap tipus de compromís i les teves dades [nom, e-mail] no es compartiran.

/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/attic/subscripcio.1358077193.txt.gz · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0